Imadol, Mahalaxmi Municipality, Lalitpur
[email protected] 01-5902625 , 9851063104

कर्जा सूचना प्रणाली (Credit Information System - CIS) किन ?

खराब ऋणीको पहिचान गर्न
खराब ऋण न्यूनिकरण गर्न
कर्जा प्रवाहसम्बधी सचेत निर्णय लिन
संस्थाको बित्तीय स्थिरता कायम गर्न
समग्र सहकारी अभियानमा टेवा पुर्याउन